Scenariusze wdrozenia

Z PLATON-U4 wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Prosty appliance z serwerem Samby udostępniający konto w U4 jako dysk sieciowy w Windows

Bazując na przygotowanym modelu appliance, zaprojektowano scenariusz wdrożenia systemu PLATON-U4 w środowisku pracy grupowej stacji klienckich pracujących pod systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/7. Zamiarem opracowania modelu appliance jest zapewnienie użytkownikom mającym konta w systemie PLATON-U4 jeszcze większego ułatwienia w korzystaniu z zasobów usługi. Ułatwienie to polega głównie na zapewnieniu bezpośredniego dostępu do własnego zasobu w systemie PLATON-U4 (katalogu użytkownika) bez konieczności wcześniejszej autoryzacji własnym certyfikatem X.509. Sprowadza się to do tego, iż do profilu PLATON-U4 instytucja może posiadać tylko jeden certyfikat X.509, nie musi uzyskiwać go każdy użytkownik profilu. Dodatkowo zaproponowane rozwiązanie pozwala bezpośrednio ze stacji klienckiej umieszczać dane w systemie w taki sam sposób, jak kopiuje i przechowuje się dane w katalogach na lokalnym dysku komputera.


Scenariusz wdrożenia zawiera:

 1. Uruchomienie serwera (fizycznego bądź wirtualnego) z systemem operacyjnym Centos w wersji 6.3 x86_64 (na dzień opracowania scenariusza), oraz instalację i konfigurację wybranego oprogramowania "open source" według przygotowanego poniżej opisu, pozwalającego w przystępny sposób wdrożyć szybko w sieci lokalnej LAN system PLATON-U4 dla klientów, którzy pracują na stacjach roboczych z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows. Poniższą instrukcję można zastosować również na innych dystrybucjach systemu Linux, odpowiednio ją dostosowując do wybranej dystrybucji.
 2. Skonfigurowanie na stacji klienckiej z systemem Microsoft Windows udziału sieciowego udostępnionego z appliance w sieci lokalnej poprzez protokół sieciowy SMB (ang. Server Message Block).

Uruchomienie i konfiguracja appliance

 • Wybór platformy jest dowolny, może to być dedykowany fizyczny serwer, serwer wirtualny bądź komputer klasy PC. Oczywiście parametry techniczne mają znaczenie dla wydajności procesu kopiowania, dlatego nie zaleca się implementacji na komputerze klasy PC, mimo faktu iż samo rozwiązanie udało by się uruchomić. Wymagania techniczne serwera uzależnione są głównie od ilości użytkowników oraz ilości danych przesyłanych do systemu PLATON-U4. Minimalne zalecane wymagania to 2GB RAM, procesor dwu- lub cztero-rdzeniowy, karta sieciowa 1Gb/s, 10GB lub więcej przestrzeni dyskowej.

 • W drugim kroku instalujemy na wybranym serwerze system klasy Linux Centos w wersji 6.3, najlepiej x86_64. Na etapie wyboru rodzaju oprogramowania w kreatorze instalatora, najlepiej wybrać opcję "BasicServer", a następnie zaznaczyć opcję "dostosowanie teraz". Pozwoli to wybrać tylko potrzebne pakiety oprogramowania i usunąć zbędne


Ważne! Wszystkie polecenia w instrukcji wykonujemy jako root. Kwestie konfiguracji bezpieczeństwa serwera nie będą poruszane w tym opisie, oczywiście wskazana jest ich konfiguracja z poziomu systemu operacyjnego. Zalecamy na początku zablokować możliwość logowania po ssh na root'a: w pliku /etc/ssh/sshd_config ustawić parametr PermitRootLogin na no i zmienić port nasłuchu serwera ssh:

[root@lubman]#vim /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin no
port 224
 • Po zainstalowaniu systemu operacyjnego dokonujemy konfiguracji podstawowych parametrów.

a) nazwa serwera: w pliku /etc/sysconfig/network wpisujemy nazwę serwera dla parametru HOSTNAME np.

HOSTNAME=server.mojadomena.pl

oraz dodajemy nazwę serwera do pliku /etc/hosts.

b) wyłączamy mechanizm selinux: w pliku /etc/selinux/config ustawiamy:

SELINUX=disabled

c) konfigurujemy serwer czasu wykorzystując usługę ntp: na końcu pliku /etc/ntp.conf dajemy:

server adres_serwera_ntp
restrict adres_serwera_ntp mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery

d) konfigurujemy automatyczne uruchamianie usługi ntp przy starcie systemu:

[root@localhost]#chkconfig --level 2345 ntpd on
 • Adresujemyinterfejsy sieciowe adekwatnie do adresacji w sieci lokalnej LAN, w którejpracują stacje klienckie. Minimalna konfiguracja sieci obejmuje adres ip, maskępodsieci, adres bramy, adres serwera DNS.
 • Następnierestartujemy serwer aby zostały wprowadzone wszystkie zmiany dokonane wpowyższej konfiguracji.

Kiedypo restarcie serwera mamy łączność z Internetem, możemy przystąpić do pobieranianiezbędnego oprogramowania. W tym celu w pierwszej kolejności instalujemyrepozytoria pakietów, aby pobierać zawsze najnowsze i kompatybilne z systememoperacyjnym wersje pakietów i oprogramowania.

 • Instalacja repozytorium EPEL (Extra Packages for Enterprice Linux):
[root@localhost]#wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm 
[root@localhost]#rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm
 • Instalacja repozytorium rpmforge:
[root@localhost]#wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
[root@localhost]#rpm --import RPM-GPG-KEY.dag.txt
[root@localhost]#wget http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
[root@localhost]#rpm -ivh rpmforge-release-0.5.1-1.el5.rf.*.rpm
 • Mając skonfigurowane repozytoria pakietów aktualizujemy system do najnowszych wersji. Czyścimy cache i metadane yum-a:
[root@localhost]#yum clean all 
[root@localhost]#yum check-update

Do podłączenia do serwera przestrzeni konta z systemu PLATON-U4, wykorzystamy klienta systemu plików SSHFS, umożliwiającego montowanie i operowanie na katalogach i plikach zlokalizowanych na zdalnym serwerze, czyli w naszym przypadku w PLATON-U4.

 • Instalacja pakietu OpenSSL z zależnościami:
[root@localhost]#yum install openssl 
[root@localhost]#yum install openssl-devel
 • Teraz możemy pobrać i zainstalować klienta sshfs z pakietu rpm:
[root@localhost]#yum install fuse-sshfs

Klient sshfs pozwoli podmontować pod utworzony na serwerze do tego celu katalog przestrzeń konta w PLATON-U4. Tym sposobem zawartość konta będzie widziana na serwerze jakby była w lokalnym katalogu bezpośrednio w systemie plików. Konfiguracja udostępnienia z appliance do sieci lokalnej podmontowanych zasobów konta z systemu PLATON-U4 jest wykonywana z konta root, i z uprawnieniami tego użytkownika działać będzie również skonfigurowane oprogramowanie. Dlatego zaleca się wyznaczenie administratora, który jako jedyny będzie miał dostęp do wiersza poleceń i konfiguracji całego serwera. Użytkownicy otrzymają udostępniony z serwera do ich pc tak zwany "dysk sieciowy", którego zawartość będzie stanowił katalog użytkownika stworzony przez administratora w przestrzeni konta w PLATON-U4. Tym sposobem użytkownicy nie będą mieli dostępu do danych innych użytkowników mających swoje katalogi na koncie w PLATON-U4. Jeżeli będzie potrzeba współdzielenia katalogów, administrator może udostępnić z appliance dysk sieciowy zawierający katalogi poszczególnych użytkowników.


Załóżmy że przestrzeń konta z PLATON-U4 podmontujemy do katalogu roboczego /home/zasoby/platon-u4. Drugi katalog roboczy np. /home/users_smb, będzie zawierał udostępniane do użytkowników w postaci "dysku sieciowego" ich katalogi (a dokładnie linki symboliczne do katalogów domowych utworzonych na koncie w PLATON-U4).

 • W kolejnym kroku zakładamy katalogroboczy /home/zasoby, oraz katalog /home/zasoby/platon-u4, w którymzostanie podmontowana przestrzeń konta z PLATON-U4:
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby/platon-u4


 • W katalogu roboczym przechowywany będzie w katalogu .globus klucz prywatny w formacie .pem, który pasuje do klucza publicznego certyfikatu X.509 autoryzującego klienta w systemie PLATON-U4. Tworzymy katalog na klucz oraz nadajemy uprawnienia:
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby/.globus
[root@localhost]#chmod 600 /home/zasoby/.globus
 • Do katalogu /home/zasoby/.globus kopiujemy klucz prywatny w formacie .pem oraz nadajemy mu odpowiednie uprawnienia:
[root@localhost]#chmod 400 /home/zasoby/.globus/userkey.pem
 • Mamy gotowy katalog oraz wgrany klucz prywatny np. użytkownika ireneusz, który wygenerował certyfikat X.509 na potrzebę łączenia się do konta w PLATON-U4. Wskazane jest aby był to certyfikat administratora appliance, ponieważ wykorzystywany będzie klucz prywatny do montowania przestrzeni konta z PLATON-U4. Teraz możemy zamontować przestrzeń konta z PLATON-U4 do katalogu /home/zasoby/platon-u4 poleceniem sshfs z odpowiednimi opcjami:
[root@localhost]#sshfs -o idmap=user -o uid=0 -o gid=0 -o allow_other -o umask=002 -o IdentityFile=/home/zasoby/.globus/userkey.pem /ireneusz@an1-lu1.storage.pionier.net.pl:. /home/zasoby/platon-u4

gdzie poszczególne opcje znaczą:

 1. IdentityFile=/home/zasoby/.globus/userkey.pem - wskazanie lokalizacji klucza prywatnego w formacie .pem
 2. ireneusz@an1-lu1.storage.pionier.net.pl:. - podanie nazwy uzytkownika do którego należy klucz prywatny, nazwy serwera PLATON-U4 do którego się łączymy. Po dwukropku wskazujemy katalog na koncie, do którego chcemy sie zalogować, pojedyncza kropka oznacza katalog główny
 3. /home/zasoby/platon-u4 - wskazanie katalogu, w którym chcemy podmontować przestrzeń z konta w PLATON-U4


 • Przy pierwszym montowaniu do appliance konta z PLATON-U4, zostaniemy poproszeni o zaakceptowanie certyfikatu serwera PLATON-U4 udostępniającego zasoby konta (w naszym przykładzie to serwer o adresie an1-lu1.storage.pionier.net.pl). Aby zaakceptować certyfikat wpisujemy "yes", co spowoduje zapamiętanie certyfikatu w pliku /root/.ssh/known_hosts dzięki czemu przy następnym montowaniu nie będziemy musieli go potwierdzać:
The authenticity of host 'an1-lu1.storage.pionier.net.pl (212.182.51.162)' can't be established. 
RSA key fingerprint is c0:e5:42:1d:01:d9:7a:30:62:12:5c:76:de:db:92:d2. 
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
 • Jeżeli klucz prywatny jest chroniony hasłem, przy każdym montowaniu będziemy proszeni o hasło:
Enter passphrase for key '/home/zasoby/.globus/userkey.pem':
 • Jeżeli chcemy usunąć hasło chroniące nasz klucz userkey.pem i automatycznie w czasie startu systemu montować konto z PLATON-U4, musimy zainstalować pakiet OpenSSL:
[root@localhost]#yum install openssl 
[root@localhost]#yum install openssl-devel
 • Przy pomocy programu openssl usuniemy hasło do klucza:
[root@localhost]#cd /home/zasoby/.globus/ 
[root@localhost]#openssl rsa -in userkey.pem -out userkey1.pem

W wyniku tej operacji otrzymamy w nowym pliku userkey1.pem nasz klucz bez hasła. Aby zachować kopie pliku klucza z hasłem zmienimy jego nazwę na np. userkey.pem.org, a klucz bez hasła zapiszemy dla porządku powrotnie do pliku o nazwie userkey.pem:

[root@localhost]#cd /home/zasoby/.globus/
[root@localhost]#mv userkey.pem userkey.pem.org
[root@localhost]#mv userkey1.pem userkey.pem
 • Mając klucz prywatny bez hasła, możemy teraz skonfigurować automatyczne montowanie konta PLATON-U4 przy starcie serwera. W tym celu polecenie montujące konto PLATON-U4 przy pomocy programu sshfs umieszczamy w pliku /etc/rc.local:
[root@localhost]#vi /etc/rc.local
sshfs -o idmap=user -o uid=0 -o gid=0 -o allow_other -o umask=002 -o IdentityFile=/home/zasoby/.globus/userkey.pem ireneusz@an1-lu1.storage.pionier.net.pl:. /home/zasoby/platon-u4
 • Po poprawnie wykonanym ręcznie montowaniu zostanie po prostu zwrócony znak powłoki. Aby sprawdzić, czy widać w podmontowanym katalogu zawartość naszego konta w PLATON-U4 wystarczy wyświetlić zawartość katalogu /home/zasoby/platon-u4:
ls -al /home/zasoby/platon-u4

lub wyświetlić poleceniem mount zamontowane przez sshfs w systemie zasoby PLATON-U4:

[root@localhost]#mount | grep fuse

jeżeli polecenie mount zwróci podobną linie jak poniżej, montowanie jest poprawne:


ireneusz@an1-lu1.storage.pionier.net.pl:. on /home/zasoby/platon-u4 type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,allow_other)
 • Jeżeli widzimy zawartość konta w PLATON-U4 możemy teraz w katalogu /home/zasoby/platon-u4 utworzyć katalogi domowe użytkowników.
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby/platon-u4/user1
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby/platon-u4/user2
 • Jeżeli grupa użytkowników ma widzieć swoje katalogi bądź mają mieć wspólny katalog, tworzymy wówczas jeden katalog o nazwie kojarzącej się z tą grupą, ewentualnie wewnątrz tego wspólnego katalogu zakładamy dodatkowo katalogi poszczególnym użytkownikom grupy:
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby/platon-u4/grupa1
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby/platon-u4/grupa1/user3
[root@localhost]#mkdir /home/zasoby/platon-u4/grupa1/user4

Teraz zajmiemy się przygotowaniem na serwerze udostępnienia użytkownikom systemu Windows ich katalogów domowych (a właściwie dowiązań symbolicznych), które jako linki symboliczne będą bezpośrednio wskazywały na katalog domowy na koncie w PLATON-U4. Nie możemy udostępnić po protokole smb bezpośrednio katalogów z konta w przestrzeni PLATON-U4, czyli katalogów ze ścieżki /home/zasoby/platon-u4/, dlatego w katalogu /home/users_smb bedziemy tworzyć link symboliczny wskazujący na katalog domowy o tej samej nazwie.

 • Tworzymy katalog roboczy na potrzebę udostępniania po protokole smb katalogów domowych z PLATON-U4:
[root@localhost]#mkdir /home/users_smb
 • Następnie tworzymy linki symboliczne w katalogu /home/users_smb wskazujące na katalogi domowe w ścieżce /home/zasoby/platon-u4/:
[root@localhost]#cd /home/users_smb 
[root@localhost]#ln -s /home/zasoby/platon-u4/user1 user1
[root@localhost]#ln -s /home/zasoby/platon-u4/user2 user2
[root@localhost]#ln -s /home/zasoby/platon-u4/grupa1 grupa1
 • Instalacja oprogramowania serwera Samba. Serwer Samba to serwer plików w sieciach TCP/IP zgodnym z usługami udostępniania w sieciach Windows. Za pośrednictwem serwera Samba udostępnimy po protokole smb katalogi użytkowników w PLATON-U4 do ich komputerów. Aby upewnić się czy serwer Samba jest zainstalowany, można wykonać polecenia:
[root@localhost]#smbd --version

lub

[root@localhost]#rpm -qa samba
 • Jeżeli serwer Samby nie jest zainstalowany należy go zainstalować poleceniem:
[root@localhost]#yum install samba samba-client samba-common

Po poprawnej instalacji otrzymamy w katalogu /etc/samba/ plik konfiguracyjny serwera smb.conf. Przy pomocy poniższego polecenia możemy uruchomić serwer Samba w domyślnej konfiguracji, aby sprawdzić, czy instalacja przebiegła poprawnie:

[root@localhost]#/etc/init.d/smb start
[root@localhost]#/etc/init.d/nmb start
lub
[root@localhost]#service smb start
[root@localhost]#service nmb start
 • Po poprawnej instalacji włączamy automatyczne uruchamianie serwera Samby przy starcie systemu:
[root@localhost]#chkconfig smb on
 • Na potrzeby Samby konfigurujemy poprawnie firewall, edytujemy plik /etc/sysconfig/iptables i dodajemy reguły:
[root@localhost]#vim /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 137 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 138 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m udp -p udp --dport 139 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 139 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 445 -j ACCEPT
 • Restartujemy firewall:

[root@localhost]#service iptables restart* Poprawność pliku konfiguracyjnego smb.conf możemy sprawdzić poleceniem:

[root@localhost]#/etc/init.d/smb configtest

lub bardziej szczegółowo poleceniem:

[root@localhost]#testparm

Założenia konfiguracyjne dla serwera Samba w opisywanym przykładzie:

 1. adres ip serwera appliance: karta eth0, adres ip 10.4.124.24 z maską 255.255.25.0
 2. nazwa grupy roboczej Windows: platon-u4
 3. karta serwera na której jest skonfigurowana sieć dostępna dla komputerów użytkowników: eth0
 4. dostęp do udostępnianych katalogów poprzez indywidualny login i hasło
 • Konfiguracja karty sieciowej dla Samby np. eth0, adresu sieci np. 10.4.124.0/24 i nazwy grupy roboczej Windows "platon-u4", z której komputery będą miały dostęp do serwera. W pliku konfiguracyjnym /etc/samba/smb.conf w sekscji global dodajemy:
[root@localhost]#vim /etc/samba/smb.conf
socket address = 10.4.124.24
interfaces = eth0/255.255.255.0
workgroup = PLATON-U4
remote announce = 10.4.124.0/24/platon-u4 127.0.0.0.
 • Dodajemy pozostałe wpisy konfiguracyjne w pliku smb.conf do sekcji global jak poniżej, jest to minimalna poprawna konfiguracja na nasze potrzeby:
[global]
log file = /var/log/samba/log.%m
load printers = no
netbios name = appliance-PLATON-U4
browseable = no
server string = Serwer dostepu do kont w PLATON-U4
socket options = TCP_NODELAY
encrypt passwords = yes
security = user
passdb backend = tdbsam  - typ pliku haseł
max log size = 50
wins support = true
 • Teraz utworzymy konta użytkowników Samby, czyli konta za pomocą których użytkownicy będą mogli podłączyć "dysk sieciowy" w Windows z ich katalogiem domowym w PLATON-U4. Potrzebujemy użytkownika Samby, aby udostępniany dysk sieciowy wymagał przy dostępie podania loginu i hasła użytkownika w celu zablokowania dostępu użytkowników nieuprawnionych do danego zasobu. Aby utworzyć konto w Sambie najpierw musimy utworzyć je jako konto systemowe, potem dodajemy to konto do serwera Samby. Wykonujemy następujące polecenie, po których ustawiamy od razu hasło do tworzonego konta:
[root@localhost]#useradd -M -s /sbin/nologin user1
[root@localhost]#smbpasswd –a user1
New SMB password:
Retype new SMB password:
lub
[root@localhost]pdbedit -a user1
new password:
retype new password:
 • Aby nie było problemu z uprawnieniami, w serwerze Samby tworzymy konto dla użytkownika root i podajemy hasło:
smbpasswd –a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
 • Jeżeli chcemy utworzyć grupę użytkowników mających dostęp do wspólnego zasobu, najpierw musimy utworzyć grupę, a następnie dodać nowego użytkownika z przynależnością do danej grupy:
groupadd grupa1
useradd -a -G grupa1 user3

lub jeżeli chcemy dodać do grupy już utworzonego wcześniej użytkownika:

usermod -a -G grupa1 user3
 • Poniższym poleceniem możemy sprawdzić szczegółowo jakich użytkowników mamy dodanych do serwera samby:
[root@lubman]#pdbedit -L -v
 • Następnie utworzymy udziały w Sambie, które wyeksportowane będą udostępniać użytkownikom w ich komputerach ich katalog z PLATON-U4. Utworzymy zasób dla użytkownika user1 o takiej samej nazwie i przypiszemy mu jako jedynemu uprawnienia do podłączenia w komputerze tego zasobu jako "dysk sieciowy". W tym celu edytujemy plik smb.conf i dodajemy na końcu pliku poniższą sekcję:
[user1]
browseable = no writeable = yes
valid users = user1
path = /home/users_smb/user1
create mode = 775
directory mode = 775
force group = root
force user = root
 • Tworzymy zasób w Sambie dla grupy użytkowników, edytujemy plik smb.conf i dodajemy na końcu pliku poniższą sekcję:
[grupa1]
browseable = no
writeable = yes
valid users = @grupa1
path = /home/users_smb/grupa1
create mode = 775
directory mode = 775
force group = root
force user = root
 • Mamy już utworzone w Sambie konta użytkowników i grupy, zdefiniowane zostały udziały oraz przypisani do nich uprawnieni użytkownicy Samby, teraz aby zatwierdzić całą konfigurację serwera Samby restartujemy go. Do zatrzymywania i startowania samby możemy utworzyć krótkie skrypty np. o nazwie smbstart i smbstop i uruchamiać je poleceniami ./smbstart i ./smbstop:
[root@lubman]#vi smbstart
#!/bin/sh
PATH="$PATH:/usr/local/samba/bin"
smbd -D nmbd -D
[root@lubman]#chmod 744 smbstart
[root@lubman]#./smbstart
[root@lubman]#vi smbstop
#!/bin/sh
PATH="$PATH"
killall -v -9 smbd
killall -v -9 nmbd
[root@lubman]#chmod 744 smbstop
[root@lubman]#./smbstop
 • W przypadku kiedy chcemy odmontować po sshfs zasób z PLATON-U4, należy wcześniej zatrzymać serwer Samby, ponieważ Samba udostępnia katalogi z podmontowanej przestrzeni z PLATON-U4. Wystarczy też odłączyć zalogowanych do Samby użytkowników. Odmontowanie z appliance przestrzeni konta z PLATON-U4 wykonujemy poleceniem fusermount:
[root@lubman]#./smbstop
[root@lubman]#fusermount -u /home/zasoby/platon-u4

Do sprawnego zarządzania w serwerze Samby jego konfiguracją, a także zarządzania użytkownikami, zasobami i uprawnieniami polecamy program Webmin. Jest to narzędzie dostępne przez stronę Web, które posiada intuicyjny interfejs graficzny i pozwala poruszać się po konfiguracji wszystkich modułów serwera z system Linux Centos bez znajomości nazw konkretnych parametrów czy programów.

 • Aby pobrać i zainstalować program Webmin wykonajmy poniższe sekwencje:
[root@localhost]# yum install perl
[root@localhost]# yum install wget
[root@localhost]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin-1.x.noarch.rpm
[root@localhost]# rpm -ihv webmin-1.x.noarch.rpm
[root@localhost]# vim /etc/sysconfig/iptables
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT

Następnie wystarczy wczytać w przeglądarce internetowej adres: http://10.4.124.24:10000

Konfiguracja po stronie użytkownika komputera z systemem Microsoft Windows.

 • W celu podłączenia "dysku sieciowego" udostępnianego przez appliance będzie potrzebny adres ip lub nazwa appliance oraz login i hasło użytkownika Samby. Wybieramy do tego preferowany menadżer plików. Może to być standardowo Eksplorator Windows lub np. popularny Totall Commander.
 • W Eksploratorze Windows będąc w lokalizacji Komputer, z górnego menu wybieramy "Mapuj dysk sieciowy" jak poniżej na Rys. 2:


Rys. 2


 • W oknie konfiguracji mapowanego folderu sieciowego wybieramy literę dysku oraz w polu "folder" podajemy w odpowiednim formacie zapisu adres lub nazwę serwera oraz nazwę zasobu z serwera Samby. W naszym przykładzie dla usera 1 będzie to:

folder: \\10.4.124.24\user1


Rys. 3


 • Po wybraniu przycisku Zakończ użytkownik user1 zostanie poproszony o hasło do swojego konta w serwerze Samby, jak na Rys. 4:


Rys. 4


 • Po podaniu poprawnych danych logowania w oknie Eksploratora Windows pokaże się zawartość naszego katalogu domowego na koncie w systemie PLATON-U4:


Rys. 5

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Część Prywatna
Narzędzia